Dle „Du Pontovi“ analýzy stojí na pomyslném vrcholu ukazatelů rentability Rentabilita vlastního kapitálu, která porovnává dosažený zisk s hodnotou vlastního kapitálu. Hodnota přináší obraz o tom, zda je investovaný kapitál využíván s dostatečnou intenzitou. Aby byla firma atraktivní pro investory (tj. vhodná pro alokaci dalších zdrojů) měla by výše tohoto ukazatele dlouhodobě převyšovat úrokovou míru státních cenných papírů. 
 

Příklad

Rentabilita vlastního kapitálu v %  =  Čistý zisk (EAT)  /  Vlastní kapitál  *  100


Hodnocené veličiny

Hodnotí rentabilitu kapitálu vloženého vlastníky, akcionáři. Investor přihlíží na míru rentability v porovnání s jinými možnostmi investic a zvážením rizik.

 

Zdroj dat

·         Výkaz zisků a ztrát – Čistý zisk (EAT)

·         Rozvaha – Vlastní kapitál


 

 

KPI Rentabilita

Hlavním cílem většiny společností je dosahování zisku. Samotný údaj o zisku/ztrátě však nedává možnost srovnání s různými konkurenty uvnitř ani mimo obor podnikání. A co více ani v rámci vlastní společnosti v různém časovém období. Proto se pro hodnocení výkonnosti firem využívají ukazatele rentability tj. zisk vztažený ke kapitálu dle údajů uvedených v účetních výkazech. Mezi hlavní ukazatele patří Rentabilita aktiv – ROA, Rentabilita vlastního kapitálu – ROE, Rentabilita tržeb – ROS aj.