Účelem tohoto ukazatele je přinést obraz o tom jakou ziskovou marži podnik realizuje. Limitem tohoto ukazatele je však neschopnost zachytit změnu výnosů (neplést s příjmy) nebo snížení tržeb při současném poklesu nákladů se změnou zisku, proto je třeba jej vyhodnocovat v konkrétních souvislostech a v porovnání se společnostmi v odvětví. V dlouhodobém horizontu by však měl být rostoucí.


  

 Příklad

Rentabilita tržeb v %  =  ( Zisk před úroky a daněmi (EBIT)  /  Tržby )  *  100

 

Hodnocené veličiny

Ukazuje procentuální výši marže na tržbách. V oborech s vysokým obratem (např. obchod a služby) nabývá relativně nízkých hodnot, v oborech s vysokou kapitálovou intenzitou (např. průmysl) bývá hodnota tohoto ukazatele vyšší.

 

Zdroj dat

Výkaz zisku a ztráty – celkové výnosy, nebo jen suma tržeb, nebo provozní výsledek hospodaření (EBIT)

  

KPI Rentabilita

Hlavním cílem většiny společností je dosahování zisku. Samotný údaj o zisku/ztrátě však nedává možnost srovnání s různými konkurenty uvnitř ani mimo obor podnikání. A co více ani v rámci vlastní společnosti v různém časovém období. Proto se pro hodnocení výkonnosti firem využívají ukazatele rentability tj. zisk vztažený ke kapitálu dle údajů uvedených v účetních výkazech. Mezi hlavní ukazatele patří Rentabilita aktiv – ROA, Rentabilita vlastního kapitálu – ROE, Rentabilita tržeb – ROS aj.