Tento ukazatel je využíván ke srovnání při výběru z několika investičních záměrů, případně k evaluaci již realizovaných investic. Nejčastěji je aplikován na určitý projekt, kde je možné kalkulovat investice a následný zisk/ztrátu. Pro investora je tento ukazatel užitečný například při koupi společnosti, kdy při projekci budoucích zisků/ztráty respektive využití realizovaných zisků/ztráty vyhodnotí výnosnost jeho investice.
 

Příklad

Rentabilita investic v %  =  ( Zisk po zdanění (EAT)  /  Vložený kapitál  nebo investice )  *  100

 

Hodnocené veličiny

Z podstaty toho ukazatele vychází, že čím vyšší rentabilitu projekt nabízí tím lépe. Záleží však také na likviditě investice a výši rizika, kterou daný projekt nabízí a individuálním sklonu resp. averzi k riziku.

 

Zdroj dat

·         Výkaz zisku a ztráty – Čistý zisk (EAT)

·         Výše investice
 

KPI Rentabilita

Hlavním cílem většiny společností je dosahování zisku. Samotný údaj o zisku/ztrátě však nedává možnost srovnání s různými konkurenty uvnitř ani mimo obor podnikání. A co více ani v rámci vlastní společnosti v různém časovém období. Proto se pro hodnocení výkonnosti firem využívají ukazatele rentability tj. zisk vztažený ke kapitálu dle údajů uvedených v účetních výkazech. Mezi hlavní ukazatele patří Rentabilita aktiv – ROA, Rentabilita vlastního kapitálu – ROE, Rentabilita tržeb – ROS aj.