Rentabilita aktivneboli Rentabilita celkového kapitálu přináší obraz o tom, jaký výnos podnik generuje bez ohledu na původ zdrojů. Nerozlišuje, zda byla aktiva pořízena z vlastních nebo cizích zdrojů - oproti ukazateli ROE, který je orientován pouze na vlastní kapitál. Hodnotu je vhodné porovnat s průměrnou nákladovou úrokovou mírou, kterou poskytují banky, přičemž by ji měla převyšovat. Pokud je hodnota pod úrovní nákladové úrokové míry aktiva neprodukují dostatečnou hodnotu pro splátku úvěru. V případě hodnoty vyšší než je úroveň nákladových úroků, je doporučeno co nejvyšší zadlužení, jež funguje jako nástroj růstu.    
 

Příklad

Rentabilita aktiv v %  =  ( Zisk před úroky a daněmi (EBIT)  /  Celková aktiva )  *  100

 

Hodnocené veličiny

Hodnotí rentabilitu celkové kapitálu vloženého do podnikání bez ohledu na jeho původ. Často využívaný ukazatel pro hodnocení managementu.

 

Zdroj dat

·         Výkaz Zisku a ztráty – Provozní výsledek hospodaření (EBIT)

·         Rozvaha – Aktiva celkem

 


 

 

KPI Rentabilita

Hlavním cílem většiny společností je dosahování zisku. Samotný údaj o zisku/ztrátě však nedává možnost srovnání s různými konkurenty uvnitř ani mimo obor podnikání. A co více ani v rámci vlastní společnosti v různém časovém období. Proto se pro hodnocení výkonnosti firem využívají ukazatele rentability tj. zisk vztažený ke kapitálu dle údajů uvedených v účetních výkazech. Mezi hlavní ukazatele patří Rentabilita aktiv – ROA, Rentabilita vlastního kapitálu – ROE, Rentabilita tržeb – ROS aj.