·         KPI Rentabilita
- příklady podnikových ukazatelů pro hodnocení zisku a kapitálu

·         KPI Obchod - příklady podnikových ukazatelů pro hodnocení obchodu

·         KPI Výroba - příklady podnikových ukazatelů  pro hodnocení výroby

·         KPI Sklady - příklady podnikových ukazatelů pro vedení skladů

 

KPI ukazatele

 

 

KPI Výroba – Plánované využití strojů

KPI Výroba – Plánované využití strojů

08.04.2015
Tento ukazatel hodnotí plánované využívání strojů, jako poměr času plánovaných výrobních zakázek a disponibilního času strojů.   Příklad Plánované využití strojů v % = čas z plánovaných zakázek / disponibilní čas strojů   Hodnocené veličiny Ukazatel se vyjadřuje jako procento plánovaného využití disponibilního času…
Více informací
KPI Výroba – Efektivita výrobních zdrojů (OEE)

KPI Výroba – Efektivita výrobních zdrojů (OEE)

08.04.2015
Tento ukazatel, anglicky Overall equipment effectiveness (zkratka OEE), hodnotí efektivitu využívání výrobních zdrojů  tzn. strojů a pracovníků.   Příklad Efektivita výrobních zdrojů v % = Efektivně využitý čas zdrojů / Disponibilní čas zdrojů Při výpočtu efektivně využitého času strojů se zohledňuje míra dostupnosti zdrojů, plnění norem a kvalita…
Více informací
KPI Sklady – ABC analýza zásob

KPI Sklady – ABC analýza zásob

26.01.2015
ABC analýza vychází z tzv. Paretova principu. Podle tohoto principu pramení 80 % důsledků z 20 % příčin. Například 80 % nákupního obratu tvoří 20% položek. ABC analýza používá detailnějšího rozdělení, kdy zařazuje jednotlivé dodavatele či položky do tří kategorií dle jejich významu...   Kategorie ABC analýzy ·   položka A - jedná se o polžky s…
Více informací
KPI Sklady – Doba obratu zásob

KPI Sklady – Doba obratu zásob

26.01.2015
Doba obratu zásob je ukazatel, který označuje průměrný počet dnů, po které zásoby „leží na skladě“ do doby jejich prodeje, nebo spotřeby. Doba obratu zásob 50 dní znamená, že od okamžiku pořízení materiálu, výrobků nebo zboží - do okamžiku spotřeby nebo prodeje - leží materiál, výrobky nebo zboží průměrně 50 dnů na skladu. Cílem efektivního hospodaření je…
Více informací
KPI Rentabilita – Rentabilita investic (ROI)

KPI Rentabilita – Rentabilita investic (ROI)

16.12.2014
Tento ukazatel je využíván ke srovnání při výběru z několika investičních záměrů, případně k evaluaci již realizovaných investic. Nejčastěji je aplikován na určitý projekt, kde je možné kalkulovat investice a následný zisk/ztrátu. Pro investora je tento ukazatel užitečný například při koupi společnosti, kdy při projekci budoucích zisků/ztráty respektive využití…
Více informací
KPI Rentabilita – Rentabilita tržeb (ROS)

KPI Rentabilita – Rentabilita tržeb (ROS)

11.12.2014
Účelem tohoto ukazatele je přinést obraz o tom jakou ziskovou marži podnik realizuje. Limitem tohoto ukazatele je však neschopnost zachytit změnu výnosů (neplést s příjmy) nebo snížení tržeb při současném poklesu nákladů se změnou zisku, proto je třeba jej vyhodnocovat v konkrétních souvislostech a v porovnání se společnostmi v odvětví. V dlouhodobém horizontu by však měl být…
Více informací
KPI Rentabilita – Rentabilita celkového kapitálu (ROA)

KPI Rentabilita – Rentabilita celkového kapitálu (ROA)

10.12.2014
Rentabilita aktivneboli Rentabilita celkového kapitálu přináší obraz o tom, jaký výnos podnik generuje bez ohledu na původ zdrojů. Nerozlišuje, zda byla aktiva pořízena z vlastních nebo cizích zdrojů - oproti ukazateli ROE, který je orientován pouze na vlastní kapitál. Hodnotu je vhodné porovnat s průměrnou nákladovou úrokovou mírou, kterou poskytují banky, přičemž by ji měla…
Více informací
KPI Rentabilita – Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

KPI Rentabilita – Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

09.12.2014
Dle „Du Pontovi“ analýzy stojí na pomyslném vrcholu ukazatelů rentability Rentabilita vlastního kapitálu, která porovnává dosažený zisk s hodnotou vlastního kapitálu. Hodnota přináší obraz o tom, zda je investovaný kapitál využíván s dostatečnou intenzitou. Aby byla firma atraktivní pro investory (tj. vhodná pro alokaci dalších zdrojů) měla by výše…
Více informací
KPI Obchod - Doba zpracování poptávky

KPI Obchod - Doba zpracování poptávky

28.11.2014
Tento ukazatel hodnotí průměrnou dobu zpracování objednávek. Ukazuje tedy Vaši schopnost reagovat na poptávky zákazníků.     Hodnocené veličiny Hodnotí se doba od přijetí poptávky od zákazníka po odeslání nabídky zákazníkovi. Ukazatel lze sledovat i za prodejní zástupce, produktové řady apod.   Zdroj dat Zdrojem dat jsou poptávky od…
Více informací
KPI Obchod - Úspěšnost nabídek

KPI Obchod - Úspěšnost nabídek

28.11.2014
Tento ukazatel porovnává počet odeslaných nabídek s počtem nabídek, které byly zákazníkem akceptovány a vedly k objednávce. Ukazatel hodnotí Vaši schopnost převést nabídku na objednávku.     Příklad Úspěšnost nabídek v %  =  Počet vyhraných nabídek  /  Počet nabídek celkem   Hodnocené veličiny Hodnotit se může…
Více informací
KPI Obchod - Analýza příležitostí (Pipeline)

KPI Obchod - Analýza příležitostí (Pipeline)

27.11.2014
Tento ukazatel hodnotí, jaký objem prodejních příležitostí máte rozpracovaný a v jaké jsou fázi. Jednoduše identifikuje objem otevřených příležitostí v každé fázi životního cyklu příležitosti.   Hodnocené veličiny Hodnotit se může celková očekávaná částka obchodní příležitosti nebo vážená částka, kdy…
Více informací
KPI Obchod - Podíl ztracených zákazníků

KPI Obchod - Podíl ztracených zákazníků

26.11.2014
Tento ukazatel slouží k hodnocení toho, o kolik zákazníků jste přišli v hodnoceném období. Hodnotí se počet zákazníků, kteří v hodnoceném období nic neobjednali a v minulém období objednávali.     Příklad Podíl ztracených zákazníků v %  =  Počet ztracených zákazníků  /  Počet všech…
Více informací
KPI Obchod - Podíl nových zákazníků

KPI Obchod - Podíl nových zákazníků

26.11.2014
Pro rozvoj podniku je potřeba získávat nové zákazníky. Pro stanovení počtu nových zákazníků je třeba specifikovat hodnocené období a minulé období, vůči kterému se ověřuje, zdali je zákazník nový nebo existující. To znamená, pokud se zákazník vyskytuje v hodnoceném období, ale nevyskytuje se v minulém období, pak se jedná o nového…
Více informací
KPI Obchod - Příjem objednávek

KPI Obchod - Příjem objednávek

25.11.2014
Tento ukazatel hodnotí objem přijatých objednávek od zákazníků za dané období.  Hodnotí se tedy příjem objednávek ne fakturace dodávek služeb, výrobků nebo zboží. Ukazuje, s jakou úspěšností jste schopni uzavírat obchodní případy. Ukazatel lze členit i za prodejní zástupce.   Příklad Může se hodnotit např. trend příjmu objednávek, objem…
Více informací
KPI Obchod - Plnění obchodního plánu

KPI Obchod - Plnění obchodního plánu

25.11.2014
Základním ukazatelem pro hodnocení obchodu. je Plnění obchodního plánu, kdy se porovnávají skutečné tržby (popřípadě výhled tržeb z faktur) s obchodním plánem nebo s minulým obdobím. Struktura obchodního plánu je závislá na charakterů odvětví, ve kterém podnikáte. Můžete také volit období, za které se plnění plánu hodnotí.…
Více informací