Finanční řízení (Controlling)


Finanční plánování a kontrola zajišťuje zdravý růst společnosti.

V účetních datech jsou zachyceny informace:
- stav a pohyb majetku firmy,
- způsob financování majetku,
- výnosy a náklady tzn. výkonnost a ziskovost firmy

 Ty pak slouží jako podklad pro rozhodování. K dispozici je celá řada ukazatelů pro měření efektivity hospodaření s majetkem, návratnosti investic, sledování pohledávek a závazků, cashflow. Výnosy a náklady firmy lze hodnotit za různé dimenze např. za střediska, projekty apod. Ve finančních analýzách lze srovnávat aktuální rok s minulým rokem nebo rozpočtem, a to za celý rok, od počátku roku po aktuální měsíc nebo po měsíčních periodách.
Pro vizualizaci finančních ukazatelů a jejich trendu můžete zvolit různé typy grafů.

Finanční výkazy lze v případě potřeby snadno exportovat do excelovských tabulek.

Výkazy systému Lighthose21 slouží k finančnímu řízení firmy a tedy k zajištění ekonomické stability firmy i zajištění jejího dalšího rozvoje.


Systém Lighthouse21 umožňuje definovat finanční výkazy, které obsahují požadované ukazatele.
K výpočtu těchto ukazatelů slouží stavy a obraty účtů z hlavní knihy členěné po účetních obdobích a po dimenzích typu středisko, projekt atd. Můžete si volit styl a formát výkazu i jeho členění.